4. Výzva IROP

Seminář pro příjemce:

Seminář pro příjemce se uskuteční dne 7. 2. 2020 v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov od 9:00 hodin. Na seminář pro příjemce je možné se přihlásit pod následujícím odkazem, na němž naleznete také podrobné informace k semináři: přihlášení na seminář pro příjemce 4. Výzvy IROP

Výsledek výběru projektů

S výsledky výběru projektů 4. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení

S výsledky věcného hodnocení 4. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 4. výzvě IROP naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 1.5.2019 do 12. 6. 2019 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 1. 2. 2019, 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „4.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Sociální podnikání“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 65 „Sociální podnikání - integrované projekty CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2022, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 6 315 780 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování. Žádosti lze podávat do 29. 4. 2019 do 23:59 hodin.

Typy podporovaných projektů:

1. Vznik nového sociálního podniku

  • založením nového podnikatelského subjektu,
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

2. Rozšíření podniku
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

  • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 4. výzvu IROP se uskuteční dne 8. 2. 2019. od 10:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180