5. Výzva IROP

Seminář pro příjemce:

Seminář pro příjemce se uskuteční dne 7. 2. 2020 v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov od 9:00 hodin. Na seminář pro příjemce je možné se přihlásit pod následujícím odkazem, na němž naleznete také podrobné informace k semináři: přihlášení na seminář pro příjemce 5. Výzvy IROP

Výsledek výběru projektů

S výsledky výběru projektů 5. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení

S výsledky věcného hodnocení 5. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 5. výzvě IROP naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 1.5.2019 do 12. 6. 2019 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 1. 2. 2019, 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „5.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Rozvoj infrastruktury pro komunitní rozvoj“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 62 „SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2022, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 12 000 000 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování. Žádosti lze podávat do 29. 4. 2019 do 23:59 hodin.

Typy podporovaných projektů:

Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup pozemků, budov a staveb pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

  • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 5. výzvu IROP se uskuteční dne 8. 2. 2019. od 13:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180