9. Výzva IROP

Ukončení výzvy

Výzva byla ukončena z důvodu nepřijetí žádné žádosti v této výzvě. O možnosti opětovného vyhlášení výzvy v této oblasti bude jednat Výkonná rada spolku.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 7. 10. 2019, 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „9.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu–IROP–Kulturní dědictví“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 55 „Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 992 431 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování. Žádosti lze podávat do 8. 11. 2019 do 12:00 hodin.

Výzva je zaměřena pouze na revitalizace a zatraktivnění:
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
- památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
- národních kulturních památek k 1. 1. 2014
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Typy podporovaných projektů:
  • Obnova památek (rekonstrukce a stavební úpravy vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků)
  • Obnova parků a zahrad u souborů památek
  • Odstranění přístupových bariér
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
  • Restaurování-konzervování movitých pedmětů, které jsou součástí podporovaných památek
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů technického a technmologického zázemí a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastuktury

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

  • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,
  • souhlasné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle §14 zákona č.20/1987Sb.,ostátní památkové péči, v platném znění

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 9. výzvu IROP se uskuteční dne 16. 10. 2019. od 10:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180