PROJEKT OPZ+

CZ.03.02.01/00/22_008/0000060

 

Dne 01.01.2023 se rozběhl nový projekt s názvem Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu – podpora komunitní práce a fakultativních sociálních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, který potrvá do konce roku 2025.

Kyjov je město poskytující řadu fakultativních a sociálních činností a s tím souvisí zacílení projektu, které je zaměřeno na podporu komunitního soužití a propojení služeb na území nejen Kyjova ale celého území MAS.

Cílové skupiny projektu:

  • Osoby se zdravotním či mentálním postižením
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
  • Sociálně znevýhodněné rodiny
  • Senioři

Partneři:

  • Centrum sociálních služeb města Kyjov, p.o. města Kyjova
  • Educante, z.s.
  • Krok Kyjov, z.ú.
  • Město Kyjov
  • Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s.

Co nás vedlo k zahájení projektu?

Vzhledem k tomu, že cílové skupiny projektu jsou často odkazovány na odborné poradenství  více organizací i mimo území MAS a personální stav sociálních služeb je poddimenzovaný, prodlužují se výrazně čekací doby, a to je pro řadu osob velkou překážkou k vyřešení své životní situace. Přibývají rodiny, děti, a osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením. Narůstá sociální izolace lidí, kteří neumějí reagovat na nové životní situace a dochází tak k nárůstu sociálně patologických jevů (dlouhodobá nezaměstnanost, dluhy, absence integrace znevýhodněných osob, narušení sociálních vazeb a vyčleňování).

Co je naším cílem?

Prioritou projektu je spolupráce mezi organizacemi působící v oblasti činností s cílovými skupinami a zapojit do společných aktivit i veřejnost. Vytvoříme virtuální komunitní centrum, kde budou jasně a přehledně odprezentovány veškeré možnosti v rámci sociálních služeb a aktivity, které partneři nabízí. Zacílíme na mezioborovou spolupráci a propojení aktivit  na úrovni obcí a mikroregionů.  Zásadní změnou bude rozšíření spolupráce a nabídky dostupných fakultativních služeb pro soby z cílových skupin projektu ze strany příspěvkových, neziskových i státních institucí.

Realizace projektu: 01.01.2023 – 31.12.2025

Realizátor projektu: Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost plus