Projekt CLLD

Projekt Kyjovské Slovácko v pohybu - podpora činností CLLD

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002054

Projekt je zaměřen na podporu aktivit a činností vedoucích k naplňování strategie CLLD, jako jsou přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti a animace strategie, škol a školských zařízení. Cílem projektu je zajistit financování činností a aktivit vedoucích k přípravě a naplňování strategie CLLD. Zabezpečit chod kanceláře prostřednictvím lidských zdrojů, služeb a materiálně-technického zázemí a tím vytvořit podmínky pro administrativní činnost spojenou s implementací strategie, animací strategie, škol a školských zařízení.

Specifický cíl projektu:

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Aktivity projektu:

1. Přípravné a podpůrné činnosti (příprava strategie, příprava a aktualizace interních postupů MAS)
2. Provozní činnosti
3. Animace strategie
4. Animace škol a školských zařízení v OP VVV

Realizace projektu:

1. 7. 2015 - 30. 6. 2018

Realizátor projektu: Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Výsledky projektu

Pro období 2014-2020 zpracovala MAS strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci které analyzuje své území, jeho potřeby a požadavky a definuje možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj. Strategie a veškeré informace o jejím průběhu zpracovávání jsou dostupné na stránce: Strategie Kyjovského Slovácka v pohybu.

Na základě získaných prostředků MAS vyhlašuje a administruje Výzvy ze 3 operačních programů - OPZ, PRV, IROP, dle nastavených programových rámců ve Strategii území. Informace o vyhlášených výzvách naleznete na stránce Aktuání výzvy Kyjovského Slovácka v pohybu.

Informace z Animace území poskytuje ve formě zpravodajství jednotlivým cílovým skupinám v sekci webu nazvané Informace.