Komunitní plánování v obci Domanín

Komunitní plánování v obci Domanín se uskutečnilo v pondělí 10. 09. 2018 od 17:00 hodin na obecním úřadě. Zastupitelé obce Domanín byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 7 zastupitelů obce.
V úvodu setkání starosta obce přivítal zastupitele a stručně seznámil přítomné se současnou situací v obci a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze.
V první fázi facilitace byli zastupitelé seznámeni s předem připravenými silnými a slabými stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje obce Domanín. Zastupitelé mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o svoje podměty případně je i proškrtat. Dále pak vymýšleli ideální stav obce v budoucnu – tedy tvořili vizi.
V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží. Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo zastupitelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci.
V poslední fázi komunitního plánování byly na základě opakovaných položek zastupitelů vybrány největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Zastupitelé se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.