3. Výzva IROP

Výzva není zatím vyhlášena z důvodu schvalování dokumentů na ŘO

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ chystá 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – 3. Výzva - Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 25. 2. 2022, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 9 000 000 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování.

Typy podporovaných projektů:

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Konkrétně se jedná o:
 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • azylové domy,
 • domy na půl cesty,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • terapeutické komunity,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • sociální rehabilitace,
 • pracoviště rané péče,
 • intervenční centra,
 • zařízení následné péče
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra,
 • terénní programy,
 • tísňová péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

 • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,
 • souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje
 • pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise 2012/21/EU

 

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

 • Výzva č. 3. - Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – 3. Výzva - Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi
 • Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti
 • Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení
 • Interní postupy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu IROP
 • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
 • Obecná previdla pro žadatele a příjemce
 • Přílohy ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce
 • Přílohy k Obecným pravidlům pro žadatele a příjemce
 • Postup pro podání žádosti v MS2014+
 • Jednotný formulář pro vyřizování žádostí o přezkum
 • Převodník toků
 • Prohášení o příjmech - nájmu
 • Vzor podmínek RoD (pro PO OSS)
 • Vzor podmínek RoD
 • Vzor podmínek StV
 • Krácení peněžních prostředků při porušení podmínek - pravidla
 • Metodické listy indikátorů
 • Osnova studie proveditelnosti
 • Dokladování způsobilých výdajů
 • Kritéria transformace soc. služeb
 • Transformační plán
 • Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje
 • Prohlášení o příjmech a vlastnictví
 • Dokumenty upřesňující pravidla výzvy
 • Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro IROP