3. Výzva IROP

Seminář pro příjemce:

Seminář pro příjemce se uskuteční dne 7. 2. 2020 v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov od 9:00 hodin. Na seminář pro příjemce je možné se přihlásit pod následujícím odkazem, na němž naleznete také podrobné informace k semináři: přihlášení na seminář pro příjemce 3. Výzvy IROP

Výsledek výběru projektů

S výsledky výběru projektů 3. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení

S výsledky věcného hodnocení 3. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Změna Výzvy

V důsledku přetlaku projektů ve Výzvě a zbylé alokace v  opatření OPR.5.2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj byla navýšena alokace výzvy MAS (CZV) z původních 9 000 000 Kč na 12 235 518 Kč.

Znění aktuální výzvy naleznete pod následujícím odkazem: Výzva č. 3

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 3. výzvě IROP naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 1.5.2019 do 12. 6. 2019 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Změna Výzvy

Z důvodu zajištění kvalitních projektů pro danou výzvu, s ohledem na stávající absorpční kapacitu území zjištěnou na semináři pro žadatele, posouváme termín ukončení příjmu žádostí o podporu na 1. 5. 2019 v 00:00 hodin (Žádosti lze podávat do 30. 4. 2019 do 23:59 hodin).

Znění aktuální výzvy naleznete pod následujícím odkazem: Výzva č. 3

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 1. 11. 2018, 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „3.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 25. 2. 2022, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 9 000 000 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování.

Typy podporovaných projektů:

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Konkrétně se jedná o:
 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • azylové domy,
 • domy na půl cesty,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • terapeutické komunity,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • sociální rehabilitace,
 • pracoviště rané péče,
 • intervenční centra,
 • zařízení následné péče,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra,
 • terénní programy,
 • tísňová péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

 • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,
 • souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje
 • pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise 2012/21/EU

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 3. výzvu IROP se uskuteční dne 21. 11. 2018. od 10:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180