6. Výzva IROP

Ukončení výzvy

Výzva byla ukončena z důvodu nepřijetí žádné žádosti v této výzvě. O možnosti opětovného vyhlášení výzvy v této oblasti bude jednat Výkonná rada spolku.

Administrativní kontrola

MAS v této výzvě o dotaci nepřijala žádnou žádost.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 1. 2. 2019, 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „6.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2022, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 7 000 000 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování. Žádosti lze podávat do 29. 4. 2019 do 23:59 hodin.

Typy podporovaných projektů:

A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:

  • Centra duševního zdraví,
  • Stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby,
  • Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí

B) Vybavení mobilních komunitních týmů

  • Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

  • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 6. výzvu IROP se uskuteční dne 8. 2. 2019. od 15:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180