3. Výzva OPŽP

Výsledek výběru projektů 3. výzvy OPŽP

S výsledky výběru projektů 3. Výzvy OPŽP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení 3. výzvy OPŽP

S výsledky věcného hodnocení 3. Výzvy OPŽP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 3. výzvě OPŽP naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 6. 1. 2020 do 27. 3. 2020 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČO 26659778 (dále také jen „MAS“) vyhlásila dne 1. 11. 2019 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 • číslo výzvy MAS: 103/05_18_127/CLLD_16_01_079
 • název výzvy MAS: Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření 3
Datum vyhlášení výzvy MAS - 1. 11. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 1. 11. 2019 v 9:00 h.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 6. 1. 2020 v 12:00 h.
Nejzaší datum pro ukončení fyzické realizace projektu - 31. 12. 2023

Výše celkových způsobilých výdajů:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 3 000 000 Kč.

Podporované aktivity:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

 Bližší informace k Výzvě:

 Více informací se dozvíte v dokumentu výzvy - 3. Výzvy ke stažení v pdf

 Nebo přílohách výzvy:

Nadřazená výzva ŘO:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701
Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180