Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Vymezení fiche
Podpora  je  zaměřena  na  hmotné  a  nehmotné  investice,  které  se  týkají  zpracování zemědělských  produktů  a  jejich  uvádění  na  trh  nebo  vývoje  zemědělských  produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU 1  nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž  výstupem  procesu  produkce  může  být  produkt,  na  nějž  se  uvedená  příloha nevztahuje.

Alokace pro fichi v 1. Výzvě 2 500 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Pokyny pro žadatele k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche 1.1.1.2 Zemědělské podnikání a uvádění na trh zemědělských produktů