12. Výzva IROP

Výsledek výběru projektů

S výsledky výběru projektů 12. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení

S výsledky věcného hodnocení 12. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve 12. výzvě IROP naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 1.7.2021 do 26. 08. 2021 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 30. 4. 2021 - 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „12.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 4 905 619,07 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování.

 Typy podporovaných projektů:

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

 • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,
 • musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP (školy a školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů).

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

 Seminář pro 12. výzvu IROP se uskuteční dne 26. 5. 2021. od 8:00. hodin v Kyjově v kanceláři Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

 Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

 Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

 Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180